Δημιουργικός Προγραμματισμός: Περιγραφή

Δημιουργικός Προγραμματισμός
Πέμπτη | 12.00 – 15.00 | αίθουσα 920

Περιγραφή
Ως μεταπτυχιακό μάθημα εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα με έμφαση στο MaxMSP έχοντας ως στόχο την εξοικείωση με τα διαδραστικά συστήματα και τον σχεδιασμό του ήχου χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές διαδικασίες. Η εξέταση γίνεται με εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό και παρουσιάζονται στο σύνολο της τάξης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και γνώσης.

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας
1. Νέες διεπαφές για μουσική έκφραση (NIMEs) [18/4/2019]
2.
Εισαγωγή στο Arduino
3.
Σύνθεση Ήχου στο MaxMSP
4.
Δίκτυα & Μουσικές Εφαρμογές | Processing
5.
Επεξεργασία Ήχου στο MaxMSP
6.
Υποστήριξη Εργασιών

Εργασία
Προθεσμία Παράδοσης: Τετάρτη, 03/07/2019, 23:59 | Διαδραστική Εφαρμογή

Βιβλιογραφία
Cipriani A., Giri M. (2016), Electronic Music and Sound Design, Theory and Practice with Max 7, vol.1, Contemponet.
Farnell, A. (2010), Designing Sound, MIT Press.

Monk, S., (2016), Programming Arduino: Getting Started with Sketches, McGraw Hill Education

Noble, J. (2012), Programming Interactivity: A Designers Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks, O’Reilly Media.
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press.