Δημιουργικός Προγραμματισμός: Περιγραφή

Δημιουργικός Προγραμματισμός
Πέμπτη | 12.00 – 15.00 | αίθουσα 920

Την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο δεν διδάσκω το συγκεκριμένο μάθημα.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται προηγμένες τεχνικές σύνθεσης και οργάνωσης του μουσικού υλικού χρησιμοποιώντας προγραμματιστικά περιβάλλοντα με έμφαση στο MaxMSP. Αναλύονται συνήθεις αλγοριθμικές πρακτικές για τη δημιουργία και παρουσίαση σύγχρονων μουσικών έργων και παρουσιάζονται νέα καλλιτεχνικά ρεύματα. Η εξέταση γίνεται με εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό και παρουσιάζονται στο σύνολο της τάξης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και γνώσης.

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας
1. Νέες διεπαφές για μουσική έκφραση (NIMEs) [18/4/2019]
2.
Εισαγωγή στο Arduino
3.
Σύνθεση Ήχου στο MaxMSP
4.
Δίκτυα & Μουσικές Εφαρμογές | Processing
5.
Επεξεργασία Ήχου στο MaxMSP
6.
Υποστήριξη Εργασιών

Εργασία
| Διαδραστική Εφαρμογή

Βιβλιογραφία
Cipriani A., Giri M. (2016), Electronic Music and Sound Design, Theory and Practice with Max 7, vol.1, Contemponet.
Farnell, A. (2010), Designing Sound, MIT Press.

Monk, S., (2016), Programming Arduino: Getting Started with Sketches, McGraw Hill Education

Noble, J. (2012), Programming Interactivity: A Designers Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks, O’Reilly Media.
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press.